استاد آیدین حیدر زاده

مدرک کارشناسی معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز

مدرک کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد همدان

مدرس نرم افزار اتوکد از سال ۸۸ تاکنون

مدرس نرم افزار رویت:

موسسه اموزشی ناهیرا    ۹۱   تا ۹۴

مجتمع فنی تهران  ۹۳ تا ۹۴

اکادمی تخصصی معماری ۹۱ تا کنون

فهرست